about

Integrative psychotherapy embraces first and foremost a particular attitude towards the practice of psychotherapy which affirms the importance of a unifying approach to persons. Thus a major focus is on responding appropriately and effectively to the person at the emotional, spiritual, cognitive, behavioural and physiological levels. The aim of this is to facilitate integration such that the quality of the person¹s being and functioning in the intrapsychic, interpersonal and socio-political space is maximised with due regard for each individual¹s own personal limits and external constraints.

Within this framework it is recognised that integration is a process to which therapists also need to commit themselves. Thus there is a focus on the personal integration of therapists. However, it is recognised that while a focus on personal growth in the therapist is essential there needs also to be a commitment to the pursuit of knowledge in the area of psychotherapy and its related fields. Therefore the EAIP defines as ³integrative² any methodology and integrative orientation in psychotherapy which exemplifies or is developing towards, a conceptually coherent, principled, theoretical combination of two or more specific approaches, and/or represents a model of integration in its own right. In this regard there is a particular ethical obligation on integrative psychotherapists to dialogue with colleagues of diverse orientations and to remain informed of developments in the field.

A central tenet of integrative psychotherapy is that no single form of therapy is best or even adequate in all situations. Integrative psychotherapy therefore promotes flexibility in its approach to problems but also subscribes to the maintenance of a standard of excellence in service to clients, in supervision and in training. Thus when integrative therapists draw on different strategies, techniques and theoretical constructs when dealing with particular situations, this is not done haphazardly but in a manner informed both by clinical intuition and a sound knowledge and understanding of the problems at hand and the interventions to be applied.

In the final analysis Integrative Psychotherapy, while affirming the importance of foregrounding particular approaches or combinations of approaches in regard to specific problems, nevertheless places the highest priority on those factors which are common to all psychotherapies, especially the therapeutic relationship in all its modalities. In regard to the therapeutic relationship however, particular emphasis is placed on the maintenance of an attitude of respect, kindness, honesty and equality in regard to the personhood of the client in a manner which affirms the integrity and humanity both of the self and the other. Integrative psychotherapy affirms the importance of providing a holding environment in which growth and healing can take place in an intersubjective space which has been co-created by both the client and the therapist.² EAIP 1997.

For further information please contact: http://www.europeanintegrativepsychotherapy.com/
The President, EAIP
P.O. Box 2512, Ealing
London W5 2QG
United Kingdom.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Traducerea: psih. Codruta COUCI

La psychothérapie intégrative embrasse d’abord et avant tout une attitude particulière envers la pratique de la psychothérapie qui confirme l’importance d’un approche unificateur en ce qui concerne les personnes. Par conséquant, il est impérativement important de répondre d’une manière appropriée et efficace aux personnes aux niveaux émotionnels, spirituels, cognitifs, comportementales et physiologiques. L’objectif est de faciliter l’intégration pour que la qualité du fonctionnement et de l’ être de la personne dans l’ espace intrapsychique, interpersonnel et socio-politique soit maximisé, en prenant en considération les limites personnelles et les contraintes externes de l’individu.

En ce regard, on reconnait le fait que l’intégration est un processus auquel les thérapeutes doivent également s’engager. Par conséquant, on met l’accent sur l’intégration personnelle des thérapeutes. Néanmoins, on sait déjà que même s’il est essentiel de donner une grande importance au développement personnel du thérapeute, on doit aussi s’engager dans l’etude du domaine de la psychothérapie et ses domaines connexes Par consequent, EAIP définit comme “interactive” toute méthodologie et orientation intégrative dans la psychothérapie qui exemplifie ou qui traite une combination – conceptuellement cohérente, théoretique et basée sur des principes-  de deux ou plusieurs approaches spécifiques, et/ ou qui représente un modèle d’intégration a part entière. En ce regard, les psychothérapeutes intégratifs ont une obligation éthique particulière de dialoguer avec les collègues qui ont des orientations différentes et de rester informés sur les développements enregistrés dans ce domaine.

Un principe central de la psychothérapie intégrative est qu’aucune forme de thérapie n’est la meuilleure, ou ni même une solution adequate, quand apliquée toute seule. La Psychothérapie intégrative promouvoit donc la flexibilité dans son approche vers les problèmes, mais elle soutient également la garde d’un standard d’excellence du service offert aux clients, du supervision et de la formation professionnelle. Ainsi, quand les thérapeutes intégrative abordent des différentes stratégies, des techniques et des concepts théoriques lorsqu’ils traitent des situations particulières, on ne le fait pas d’une manière hasardeuse mais en s’appuyant sur l’intuition clinique et sur une connaissance solide et une compréhension des problems recontrés et des interventions qui doivent être appliquées

Dans l’analyse finale, la Psychothérapie Intégrative, tout en affirmant l’importance de mettre en relief des approaches particulières ou des combinaisons d’approches en ce qui concerne des problèmes spécifiques, place pourtant l’accent plus important sur les facteurs qui sont communs aux toutes les psychothérapies,  en particulier la relation thérapeutique dans toutes ses modalites. Toutefois, en ce qui concerne la relation thérapeutique, on met accent particulier sur maintenir une attitude respectueuse, jentille, honnête et d’égalité en ce qui concerne la personnalité du client d’une façon qui affirme l’intégrité et l’humanité à la fois de soi et de l’autre. La Psychothérapie Intégrative affirme l’importance de fournir un environnement stable dans lequel la croissance et la guérison peuvent avoir lieu dans un espace intersubjectif qui a été co-créé aussi par le client que par le thérapeute, EAIP 1997.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Az integratív pszichoterápia magában hordoz elsősorban  egy adott hozzáállást a pszichoterápia gyakorlatához, amely megerősíti az egységesítő megközelítés fontosságát az emberekre nézve. Így nagyobb hangsúly esik a megfelelő és hatékony válaszra az érzelmi, lelki, kognitív, viselkedési és fiziológiai szinten. Célja az, hogy megkönnyítse az integrációt, annak érdekében, hogy a személy jólétének és működésének minősége az intrapsychic, interperszonális és társadalmi-politikai térben maximális legyen, figyelembe véve az egyén személyes korlátait és külső határait.

E kereteken belül el kell ismerni, hogy az integráció egy olyan folyamat, amelyhez a terapeuták is kell, hogy kötelezzék el magukat. Így a hangsúly a terapeuták.személyes integrációjara is esik. Azonban elismert, hogy miközben a terapeuta személyes növekedése elengedhetetlen,  arra is szükség van, hogy kötelezettséget vállaljon az ismeretek gyarapitásában a pszichoterápia és a szakma kapcsolódó területein. Ezért az EAIP “integrative”-nak határozz meg minden olyan módszertani és integratív orientációt a pszichoterápiaban, amely példázza, vagy megközeliti egy fogalmilag egységes, elvi, elméleti kombinációt két vagy több egyedi megközelítés között, és/vagy olyan integrációs modellt képvisel önmagában. Ennek tekintetében létezik egy külön erkölcsi kötelesség az integratív pszichoterapeutáknak, hogy párbeszédet folytassanak a  különböző irányzatú munkatársaikkal, és hogy továbbra is tájékozódjnak a fejleményekről a témával kapcsolatban.

Az uralkodó nézet az integratív pszichoterápiaban az, hogy egyetlen kezelési formája sem a legjobb vagy a legmefelelőbb minden helyzetben. Ezért az integratív pszichoterápia támogatja a rugalmasságot a probléma megközelítésében, és ugyanakkor azonosul a kiváló színvonalú szolgáltatás fenntartásával az ügyfelek, a felügyelet és a képzés területén. Így amikor az integratív terapeuták feltérképeznek különböző stratégiákat, technikákat és elméleti konstrukciókat az egyes helyzetek kezelésében, ez nem véletlenszerűen történik meg; a beavatkozás során ugyanúgy fontos a klinikai intuíció mint a stabil tudás és a problémák megértése.

Végső soron az integratív pszichoterápia, megerősítve az elsőbbséget élvező megközelítések vagy a megközelítés-kombináciok fontosságát konkrét problémákkal kapcsolatban, kiemelten kezeli azokat a tényezőket, amelyek közösek a pszichoterápiaban, különösen a terápiás kapcsolat minden módozatait. Azonban, tekintettel a terápiás kapcsolatra, különös hangsúlyt kell fektetni a tisztelet, a kedvesség, az őszinteség és az egyenlőség fenntartására az ügyfél személyiségével kapcsolatban, oly módon, amely megerősíti mind a saját és a másik integritását és emberiségét. Az integratív pszichoterápia megerősíti egy olyan környezet fontosságát, ahol a növekedés és a gyógyulás olyan interszubjektív térben történhet meg, amelyet már együtt előkészítettek mind a kliens és a terapeuta. (EAIP 1997).

További információért forduljon:

http://www.europeanintegrativepsychotherapy.com/

Az elnök, EAIP

Posta Fiók 2512, Ealing

London W5 2QG

Egyesült Királyság.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s